Óvoda

„A gyer­mek szeretet­ben fejlődik a legjob­ban”. Kör­möci Katalin

2019_01_resize.jpg2019_02_resize.jpg2019_03_resize.jpg2019_04_resize.jpg2019_05_resize.jpg2019_06_resize.jpg2019_07_resize.jpg2019_08_resize.jpg2019_09_resize.jpg2019_10_resize.jpg2019_11_resize.jpg2019_12_resize.jpg2019_13_resize.jpg2019_14_resize.jpg2019_15_resize.jpg2019_16_resize.jpg2019_17_resize.jpg2019_18_resize.jpg2019_19_resize.jpg

A kökösi óvoda ale­gysége a hely­beli Gábor Áron l-​VIII osztá­lyos iskolá­nak. Jelen­leg, 2010– ben, 36 óvodás van bej­e­gyezve három csoportba.

Fontos alapelvünk, hogy max­imálisan biz­tosít­suk a ránkbí­zott gyer­mekek alapvető szük­sé­gleteit, az érzelmi biz­ton­ságukat. A gyer­meközpontú oktató-​nevelői munkánk során , próbálunk olyan embert nevelni, aki majd egy közösség aktív és alkotó tagjává tud válni, aki nyi­tott a vilá­gra és meg­találja helyét benne. Figyelembe véve a gyer­mekek egyéni fejlődését, úgy nevelünk, úgy közvetítünk értékeket, hogy az óvodás gyer­mekek érzelmi­leg, erkölc­si­leg, szo­ciálisan és értelmi­leg gazdagod­janak, s eközben boldog gyer­mekko­rukat megőrizzék.

Óvodánkban az alap­tan­ter­vbe ágyazva néháy éve gyer­mek­táncházat működtetünk és kiemelt szerepet kap­nak a hagy­ományőrző tevékenységek is, hiszen hagy­ományainkban is élünk. Próbálunk része lenni az egésznek, helyi közösségünknek, együttműködve part­nerként intézmények tag­jaival, a lakossággal.