ŞCOALA CU CLASELE I-​VIII BĂCEL

STRADA PRIN­CI­PALĂ, NR. 141

TELE­FON: 0267347034

Şcoala cu clasele I-​VIII Băcel este sub­uni­tatea şcolii cu clasele I-​VIII „Gabor Aron” din comuna Chichiş, judeţul Cov­asna. Limba de predare este limba română. Formele de predare sunt : zi, pri­mar şi gimnazial.

Despre şcoala noas­tră pe scurt

Prima şcoală în Băcel a fost înfi­inţată către sfârşi­tul anu­lui 1869 cu 32 de elevi. în anul 1927, cu aju­torul stat­u­lui şi al local­ni­cilor, s-​a ridi­cat un nou edi­fi­ciu pen­tru şcoală, clădire în care funcţionăm şi în prezent. De-​a lun­gul tim­pu­lui s-​au mai con­struit clase, s-​au mai făcut ren­ovări, în prezent existând în clădire şapte săli de clasă. De la înfi­inţarea scolii ( 1927 ) şi până azi au fost 7 direc­tori, în prezent Clau­dia Karda îndeplineşte funcţia de direc­tor adjunct. Acum, în şcoala noas­tră predă un număr de 11 cadre didac­tice cal­ifi­cate şi numărul elevilor este aprox­i­ma­tiv 41. De aseme­nea, în clădi­real şcolii funcţionează o grupă al Gră­diniţei cu pro­gram nor­mal Băcel.

Car­ac­ter­is­tici

Dor­inţa cadrelor didac­tice din şcoala noas­tră este de a le oferi elevilor o bază de cunoşt­inţe cu care să-​şi poată con­tinua studi­ile. Deoarece şcoala noas­tră se află în mediul rural, prin­ci­pala pre­ocu­pare a cadrelor didac­tice este aceea de a îi face pe ele­vii noştri să fie pre­ocu­paţi de păs­trarea tradiţi­ilor pop­u­lare speci­fice zonei. Pen­tru realizarea aces­tui obiec­tiv, la ser­bările şco­lare nu lipsesc dansurile pop­u­lare, cân­te­cele tradiţionale. De aseme­nea, cu ocazia Cră­ci­unului şi a săr­bă­to­rilor de Paşti, ele­vii şcolii noas­tre orga­nizează activ­ităţi prin care prez­intă obi­ceiuri şi tradiţii locale: obi­ceiuri şi tradiţii de Cră­ciun, încon­deiatul ouălor de Paşti, fes­ti­valul lucrurilor de mână.

Activ­ităţi specifice

Anual, în şcoala noas­tră se des­făşoară diverse activ­ităţi cu ocazia unor zile impor­tante: de

Cră­ciun orga­nizăm spec­ta­cole în care prezen­tăm scenete şi col­inde; în 15 feb­ru­arie, la orele de limba şi lit­er­atura română îl omagiem pe poe­tul naţional, Mihai Emi­nescu; cu ocazia zilei de 8 Mar­tie, ele­vii con­fecţionează felic­itări, orga­nizează pro­grame artis­tice; cu ocazia săr­bă­torii Paştelor se încon­deiază ouă, iar la sfârşi­tul anu­lui şco­lar se orga­nizează ser­barea de sfârşit de an. De aseme­nea, la Gră­diniţa cu pro­gram nor­mal se orga­nizează ser­bări cu ocazia Crăciunului,a Car­naval­u­lui măştilor, a Paştelor, de 8 Mar­tie, accen­tul punându-​se pe prezentarea tradiţi­ilor speci­fice zonei.

T A B E L N O M I N A L

cu ele­vii instru­iti privind pro­tec­tia muncii la Scoala Gim­naziala Bacel

la orele de edu­catie fizica

Anul sco­lar 20142015

Nr.

crt.

Numele si prenumele Clasa Sem­natura
Bobes Elena Loredana III.
Grig­oroaie Andreea III.
Moldovean Andrei III.
Neagu Lau­ren­tia Stefana III.
Patrin­jel Iliuta III.
Sos Mar­ian Costin III.
Taras Iulia Madalina III.
Tibuh Maria Anastasia III.
Czirmes Alexan­dra Elena IV.
Lungu Alexan­dru Gheorghe IV.
Negrea Elena Georgiana IV.
Negrea Maria Isabella IV.
Sto­ica Ion Marian IV.
Bobes Con­stan­tin Razvan V.
Con­drea Dumi­tra Filoftea V.
Patrin­jel Irina V.
Gerebenes Roberto V.
Colt Nadia Stefania VI.
Marin Ghe­o­rghe Cristian VI.
Negrea Con­stan­tin VI.
Negrea Ste­fan Claudiu VI.
Gerebenes Robert VI.
Czirmes Cristinel Ioan VII.
Dan Gean­ina Gabriela VII.
Dia­conu Ana Maria VII.
Grid­ian Raz­van Valentin VII.
Iuga Diana Elena VII.
Macas Ana­maria Petronela VII.
Marin Ion David VII.
Moldovean Alexan­dru Valentin VII.
Pas­tor Octa­vian Tiberiu VII.
Soar­vas Alexan­dru Ionut VII.
Sos Mihai Andrei VII.
Ticu­san Mihai Gabriel VII.
Ungurean Hen­ri­etta Boglarka VII.
Marin Ste­fan Alexandru VIII.
Negrea Maria VIII.
Manolea Anca Madalina VIII.
Grig­oroaie Bog­dan Darius I.
Comsa Andreea I.
Marin Maria Alexandra I.
Samoila Miruna Alexandra I.
Colt Maria Evelina II.
Gavrila Maria II.
Gavrila Rox­ana II.
Macas Iuliana Andreea Preg.
Stan­ciu Raul Andrei Preg.
Iuga Alexan­dra Maria Preg.
Miro­niuc Lucian Cosmin Preg.
Nagy Bela Iulian Preg.

Chichis la 17 sep­tem­brie 2014

Prof.ed.fiz.

Polic­sek Andras