„Edu­caţia ne uneşte”

Viz­iune asupra viitoru­lui edu­cației în România

–Dez­batere–

Data: 23.05.2019

Locația: Școala Gim­nazială „Gábor Áron” din local­i­tatea Chichiș.

Min­is­terul Edu­cației Naționale a lansat viz­iunea sis­temică ”Edu­cația ne unește”, doc­u­ment care prop­une struc­turarea rolu­lui edu­cației, implicit rolul sis­temu­lui național de învățământ pe cinci val­ori fun­da­men­tale: încredere, echi­tate, sol­i­dar­i­tate, efi­cac­i­tate și autonomie.

Scopul dez­ba­terii: de a înţelege aspectele aces­tei viz­iuni privind modul în care ar tre­bui să arate ser­vi­ciul pub­lic de edu­caţie în anul 2030, impli­caţi­ile viz­iu­nii, dar şi de a oferi feed­back şi sug­estii con­struc­tive, de a prop­une modal­ităţi de impli­care a fiecărui actor în edu­caţie, de asig­u­rare a deschiderii şcolii către comu­ni­tate, de inter­acţi­une con­tinuă între fac­torii edu­caţion­ali, de mobi­lizare şi de tran­scriere în leg­is­laţie a implicării tuturor acto­rilor pen­tru a con­tribui la suc­ce­sul şcolar.

Con­cluzii:

În ansam­blu, viz­iunea „Edu­cația ne unește” are un impact poz­i­tiv asupra edu­cației, fiind core­lată cu tend­ințele de dez­voltare ale societății:

Exis­tența lid­eru­lui edu­cațional la nivelul fiecărei unități de învățământ, ca model de ino­vare și performanță;

– Exam­ene de absolvire core­late cu pro­gramele de studii urmate de elevi asigurându-​se ast­fel suc­ces educațional;

– Intro­duc­erea în mod sis­tem­atic și în fiecare uni­tate de învățământ a con­silierii în cari­eră real­izată mai ales de un pro­fe­sion­ist în domeniu;

– Creșterea pro­ce­su­lui de autonomie insti­tuțion­ală, dar și a autonomiei pro­fe­soru­lui în actule­d­u­cațional;

60675484_2325267231088314_7014742399750504448_n.jpg60691311_623862314755333_5372305923182166016_n.jpg60738538_1147508572102046_6233876010572447744_n.jpg60739305_777368325997358_6398307484880076800_n.jpg60847874_389552721903301_3550685305105285120_n.jpg60877361_299079204306676_269662175969148928_n.jpg61254978_2322211774511214_6843109815770677248_n.jpg