2019_01_resize.jpg2019_02_resize.jpg2019_03_resize.jpg2019_04_resize.jpg2019_05_resize.jpg2019_06_resize.jpg2019_07_resize.jpg2019_08_resize.jpg2019_09_resize.jpg2019_10_resize.jpg2019_11_resize.jpg2019_12_resize.jpg2019_13_resize.jpg2019_14_resize.jpg2019_15_resize.jpg2019_16_resize.jpg2019_17_resize.jpg2019_18_resize.jpg2019_19_resize.jpg

Gră­diniţa din satul Chichiş este sub­uni­tate a Şcolii cu clasele l-​VIII Gábor Áron din local­i­tate. în prezent 36 de preş­co­lari frecven­tează uni­tatea noas­tră în trei grupe.

Unul din prin­cipi­ile noas­tre de bază este asig­u­rarea nevoilor fun­da­men­tale a copi­ilor de vârstă preş­co­lară, a sig­u­ranţei afec­tive. în pro­ce­sul instructiv-​educativ cen­trat pe copil, încer­căm să educăm oameni, care vor reuşi să devenină mem­brii activi ai unor comu­nităţi, care pot fi deschişi spre lume şi îşi găs­esc locul în aceasta. Luând în con­sid­er­are dez­voltarea indi­vid­u­ală a fiecărui preş­co­lar educăm şi trans­mitem val­ori în aşa fel, încât fiecare copil să se îmbogăţească afec­tiv, moral, social, int­elec­tual, în ace­laşi timp păstrând copilăria fericită.

De câţiva ani în uni­tatea noas­tră funcţionează un cerc de dans pop­u­lar şi un rol esenţial le au şi acele activ­ităţi cur­ric­u­lare, cât şi cele extracur­ric­ula re în cadrul cărora păstrăm şi trans­mitem obi­ceiuri şi tradiţii locale. încer­căm să existăm ca parte inte­grată a întreg­u­lui, aco­mu­nităţii locale, colaborând şi con­lu­crând cu mem­brii acestora.