Kedves Láto­gatónk!

Szeretet­tel köszön­tjük hon­la­punkon, ame­lyet azzal a szándékkal hoz­tunk létre, hogy bepil­lan­tást nyújt­sunk iskolánk életébe, min­den­nap­jainkba. Reméljük, hogy az intézményükkel kapc­so­latos kérdé­seire oldalunkat böngészve választ talál. Igyek­szünk minél több infor­má­ciót meg­je­leníteni az oktatás­ról, a tan­testületrõl, tan­ulóinkról, ízelítőt adni a tanórán kívüli tevékenységekről, programjainkról.

Elmond­hatjuk, hogy pedagó­gusi, tan­ulói és szülői közösségünk most már kialakí­totta azt a közös hangot, amely az érték­teremtő, kreatív munká­nak erőt, folytonossá­got és kitartást adhat.

Hon­la­punk tükörképe iskolánknak, azt a hangu­la­tot, azt az értékren­det örökíti meg, ame­lyet alapításától fogva tanáraink ápoltak, gazdagí­tot­tak, és ame­lyet tan­ulóink hor­doz­nak maguk­ban szemé­ly­iségük elválaszthatat­lan részeként, emlékeik legfél­tet­tebb kincseiként.

Kellemes idõtöltést kívánunk!

A weboldal folyam­atos feltöltés alatt van.