PREZENTARE

FEJLEC resize

Scurt istoric al şcolii

Şcoala din Chichiş a fost fon­dată în anul 1898, ca şcoală pri­mară de stat. După eveni­mentele din 1989, în anul 1990 şcoala a luat numele mare­lui rev­oluţionar Gábor Áron. Sim­bolul şcolii, reprezen­tat şi în drapelul şcolii „o ghi­ulea legată în lanţuri” este opera gra­fi­cian­u­lui Plu­gor Sándor.

De la înte­meierea şcolii până în prezent şi-​au des­făşu­rat activ­i­tatea în număr de 15 direc­tori. în prezent activ­i­tatea şcolii este coor­do­nată de prof. Fábián Veronika.

în şco­l­ile din Chichiş şi Băcel şi în gră­diniţele aron­date lucrează 23 de cadre didac­tice cal­ifi­cate, iar numărul elevilor este în jur de 170.

în ultimii 23 ani datorită investiţi­ilor finan­ciare s-​a schim­bat aspec­tul şcolii, şi al comunei Chichiş, apropi­ind tot mai mult de cer­inţele Uni­u­nii Europene.

Comune înfrăţite: Olasz­falu (Ungaria, jud. Veszprém), Bucşa (Ungaria, jud. Békés).

Car­ac­ter­is­tici

Scopul pri­mor­dial al şcolii este ca în prezent şi în viitor să asig­ure pregătirea elevilor la un nivel optim, înzes­trarea lor cu cele mai noi cunoşt­inţe, for­marea şi dez­voltarea abil­ităţilor în aşa fel, să poată con­tinua în orice fază a exis­tenţei lor pro­ce­sul de învăţare.

Ele­vii din şcoală pot par­tic­ipa la diferite activ­ităţi fac­ul­ta­tive (infor­mat­ică ansam­blu fco­ral, cer­curi sportive, edu­caţie san­i­tară, artă dra­mat­ică), activ­ităţi adap­tate la nivelul de vârstă şi la intere­sele elevilor.

Sub­mul­ti­plele aspecte ale pro­ce­su­lui edu­caţional des­făşu­rat în şcoală, cu respectarea şi apli­carea reg­u­la­mentelor de funcţionare, reliefează pre­ocu­parea cadrelor didac­tice, a părinţilor pen­tru edu­caţia eco­log­ică de ocrotire a medi­u­lui încon­jură­tor la toate nivelele de studiu. Toto­dată ori­en­tările vizează cunoaşterea şi val­ori­fi­carea tradiţi­ilor speci­fice locale privind arta pop­u­lară locală (sculp­tura în lemn, ţesă­turi şi cusă­turi naţionale, arta dec­o­ra­tivă cu folosirea struc­turilor nat­u­rale, împleti­turi nuiele etc.), pe de altă parte trans­miterea tradiţi­ilor de păs­trare, îngri­jire a mon­u­mentelor istorice din local­i­tate şi ocrotirea naturii.

Activ­ităţi specifice

Ele­vii din Şcoala „Gábor Áron” de-​a lun­gul anilor şi în prezent au par­tic­i­pat şi par­ticipă la diferite activ­ităţi şi con­cur­suri orga­ni­zate pe tema edu­caţiei, artei şi sport, unde au obţinut rezul­tate foarte bune. în fiecare an şco­lar sunt orga­ni­zate excur­sii tem­at­ice, drumeţii în judeţ şi în afara judeţu­lui pen­tru a cunoaşte fru­museţile patriei, locurile istorice, mar­ile per­son­al­ităţi ale judeţu­lui. în cur­sul anu­lui şco­lar ele­vii şcolii par­ticipă cu reg­u­lar­i­tate la vizionări de spec­ta­cole, vernisaje, comem­o­rări, şeză­tori, tabere de vară, în orga­ni­zarea şcolii. Sub îndru­marea cadrelor didac­tice ele­vii au redac­tat un ziar şco­lar: „Szamárpad”.

KIADVANY1 resize

KIADVANY3 resize