TANÉVKEZDÉS 20172018

Tanévkezdés 2017_01.jpgTanévkezdés 2017_02.jpgTanévkezdés 2017_03.jpgTanévkezdés 2017_04.jpgTanévkezdés 2017_05.jpgTanévkezdés 2017_06.jpgTanévkezdés 2017_07.jpgTanévkezdés 2017_08.jpgTanévkezdés 2017_09.jpgTanévkezdés 2017_10.jpgTanévkezdés 2017_11.jpg


TANÉVKEZDÉS 20162017

Kitárta kapuit az iskola

Az előkészítő osztá­lyosok és tanítójuk
Élet­tel, mosollyal és zsi­bongás­sal telt be a kökösi iskola udvara hétfő reggel 9 órakor, a tanévny­itó ünnep­sé­gen. A résztvevők köszön­tése után Fábián Veronika, az intézmény igaz­gatója hangsú­ly­ozta: továb­bra is a minőségi oktatásra való törekvést tartja fontosnak, a nyílt kom­mu­niká­ciót, valamint a szülőkkel való kapcsolattartást.

Ahogy beszédében mondta: leg­fontosabb, hogy a diákok nap mint nap szeretet­tel jöj­jenek iskolába, és a tan­ulásra motivál­tak legyenek. Ehhez nagy szük­ség van a szülőkre. Hiszen akkor működik jól egy iskola, ha a szülők ott áll­nak a gyer­mekeik mel­lett, és segítik a pedagó­gu­sok munkáját. Amikor sik­erül közös össze­fogás­sal meg­győzni a diákokat, hogy az egyetlen út a felemelkedéshez a tan­ulás. Ezért sokkal nagy­obb oda­adással, még nagy­obb szor­ga­lom­mal kell tel­jesíteniük a rájuk váró felada­tokat, és hall­gat­niuk a szülőkre, tanárokra, az iskola alkalmazottaira.

„Az álmok egy tanító­val kezdőd­nek, aki hisz benned, nos­zo­gat, ösztökél, és fölsegít a következő lépc­ső­fokra, miközben meg-​megbökdös egy hegyes pál­cá­val, ame­lyet úgy hív­nak: igazság” – for­dult a gyermekekhez.

Az ünnepé­lyes találkozás kiemelkedő momen­tuma az előkészítő osztá­lyosok fogadása volt. Az alsó tagozatos diákok kedves kis versekkel biz­tat­ták őket, miközben felc­sendült az ismerős dal­lam: Hívo­gat az iskola… Az isko­latáskák is a vál­lakra kerül­tek, s ahogy az intézményvezető mondta, egyelőre az a leg­fontosabb, hogy a gyerekek beilleszked­jenek az új környezetbe, és érez­zék jól magukat. A helyi önko­r­mányzat képvise­letében beszédet mon­dott Tăraș Sil­viu alpol­gármester, az esemény Kovács Lev­ente refor­má­tus lelkész áldásá­val zárult.

Szabó Enikő pedagógus

EVNYITO_2016-2017_TANEV_01.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_02.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_03.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_04.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_05.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_06.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_07.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_08.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_09.jpgEVNYITO_2016-2017_TANEV_10.jpg