To Top

BEMUTATKOZÁS

Iskolánkról röv­i­den

Mai iskolánk története 1898-​ban kezdődött, akkor épült fel mint állami elemi iskola. Gábor Áron nevét az 1989-​es for­du­lat után, 1990-​ben vette fel. Jelképe, amely az iskola zás­zla­ján is büszkélkedik, a néhai Plu­gor Sán­dor grafikus munkája: láncba kötött ágyúgolyó.

Mega­lakulásától nap­jainkig iskolánkban tizenöt igaz­gató tevékenykedett, jelen­leg Fábián Veronika tölti be ezt a tiszt­séget. Intézményünkhöz tar­tozik a kökös­bác­steleki iskola és óvoda valamint a hely­béli Manó óvoda is. Együtte­sen hus­zon­három pedagó­gus irányítja az oktató-​nevelő tevékenységet, a tan­ulók száma 170 körül mozog.

Az utóbbi két-​három évben jelen­tősen megvál­to­zott az iskola arcu­lata. A befek­tetéseknek köszön­hetően mind az iskola, mind a falukép amolyan „uniós” jel­leget öltött.

Testvértelepülések-​iskolák: Olaszfalu(Veszprém megye, Mag­yarország) valamint Bucsa(Békés megye, Magyarország).

Jel­legzetességek

Intézményünk célja, hogy sza­kképzett pedagó­gu­sai révén olyan továb­bépí­thető tudást adjon, ami lehetővé teszi a tovább­tan­ulást. A diákok életkori sajá­tossá­gait, képességeit figyelembe véve biz­tosí­tot­tak a lehetőségek a külön­böző fakul­tatív tár­gyak (drá­ma­játékok, info­matika, egészségü­gyi nevelés, énekkar, sportkör) működéséhez.

Az iskolánkra jellemző nevelési szemlélet-​a működési szabá­lyzat tisztelet­ben tartásával-​kiemeli a tan­erők, szülők érdek­lődését, igyekezetét, hogy az ökoló­giai nevelést, a környezetvédel­met kiter­jesszék min­den tagozatra.

A törekvések a helyi sajá­tos nép­művészet megis­merését, elsajátítását, hasznosítását (faragás, szövés-​varrás, ter­mészetes anyagokkal való díszítés, vessző­fonás stb), ugyanakkor a helyi nép­szoká­sok megőrzését, a műem­lékek gon­do­zását, a ter­mészet védelmét is célozzák..

Sajá­tos tevékenységek

A Gábor Áron Iskola tan­ulói a kiváló pedagó­giai felkészítés­nek köszün­hetően rend­sz­ere­sen részt vesznek tanulmányi-​, művészeti– és sportrendezvényeken/​versenyeken, ahol nagyon jó ered­ményeket érnek el. Min­den isko­lai évben tanul­mányi osztá­lykirán­dulá­son vesznek részt, hogy megis­mer­hessék környezetük szép­ségeit, szülőföld­jük híres szülöt­tjeit. Rend­sz­eres szín­há­zlá­to­gatásra, gyer­mek­táncházra, kiál­lítás­megtek­in­tésre, ünnepi megem­lékezésre, nyári táborra kerül sor iskolánk szervezésében. Diák­jaink tanári irányítás­sal isko­laújsá­got szerkesztenek (Szamárpad).

 

 

Image
Image
Image

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Gábor Áron Általános Iskola


© All Rights Reserved

 

Sign in to your account