To Top

BÁC­STELEKI I.-VIII. OSZTÁ­LYOS ISKOLA FŐÚT 141

Tel. : 0267 – 347034

Az I-​VIII osztá­lyos bác­steleki iskola ale­gységként a Gábor Áron I-​VIII osztá­lyos kökösi iskolához tar­tozik, amely Kovászna megyében talál­ható. Az oktatási nyelv a román. Oktatási for­mák rnap­pali, elemi és gim­náz­i­umi tagozat.

  • Iskolánkról röv­i­den

Az első iskola Bác­steleken az 1869-​es év végén létesült össze­sen 32 tan­uló­val. 1927-​ben az állam és a helyi lakosok segít­ségével egy új épületet emeltek fel, a mai napig is ebben zaj­lik az oktatás. Az idők során meg­toldot­ták az osztá­lyter­meket, újítá­sokat végeztek, jelen­leg hét osztá­lyterem van az épület­ben. Mega­lakulásától (1927) nap­jainkig iskolánkban 7 igaz­gató tevékenykedett, most Clau­dia Karda tölti be az aligaz­gatói tiszt­séget. Intézményünkben jelen­leg 11 sza­kképzett pedagó­gus tanít, a tan­ulók lét­szama körül­belül 41. Szin­ten a mi iskolánk épületében kapott helyet a nor­mális pro­gram­mal működő bác­steleki óvoda egyik csoportja.

  • Jel­legzetességek

Iskolánk pedagó­gu­sainak az a célk­itűzése, hogy olyan mega­lapo­zott ismeretekkel, tudásc­so­mag­gal lássák el a tan­ulókat, ame­lyre később építeni tudnak. Mivel a mi iskolánk vidéki környezetben talál­ható, a tanárok fő foglalatossága, hogy tan­ulóink a helyi népi hagy­ományokat megőriz­zék. Ennek a cél­nak a meg­valósításához hoz­zá­tar­tozik az is, hogy isko­lai ünnep­ségeinkről nem hiány­ozhat­nak a nép­tán­cok, valamint a hagy­ományőrző nép­dalok sem. A karác­sonyi és húsveti ünnepeken tan­ulóink helyi nép­szoká­sokat és hagy­ományok­ból táplálkozó műsorokat mutat­nak be : karác­sonyi betle­hemes játékot, tojás­festés zaj­lik húsvétkor, és nem hiányzik a kéz­imunkázás sem.

  • Sajá­tos tevékenységek

Iskolánkban évente külön­böző tevékenységek zajlanak bizonyos alka­lmakkor: karác­sonykor előadá­sokat szervezünk, ame­lyeken helyi nép­szoká­sokat mutatunk be, kán­táló énekek csendül­nek fel ; február 15-​én a román nyelv és iro­dalom órákon megem­lékezünk nemzeti költőnkről, Mihai Eminescu-​ról ; már­cius 8 alka­lmá­val a tan­ulók képes­lapokat készítenek, művészi pro­gramokat szerveznek ; húsvétkor tojást fes­tenek, a tanév végén pedig megsz­ervezők az év végi ünnep­séget. A nor­mális pro­gram­mal működő óvodában is ren­deznek ünnep­ségeket karác­sonykor, farsangkor, húsvétkor, Nők napja alka­lmá­val, s a hangsú­lyt ők is a hagy­ományokra fektetik.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Gábor Áron Általános Iskola


© All Rights Reserved

 

Sign in to your account